ลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลากินพืชจำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เกษตรกร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม (พายุเตี้ยนหมู่)

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลากินพืชจำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เกษตรกร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม (พายุเตี้ยนหมู่) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายชาญชัย ต้นสำโรง ประมงอำเภอพรานกระต่ายลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลากินพืชจำนวน ๓,๐๐๐ ตัว ให้แก่นายทอด โพกาศ
บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม(พายุเตี้ยนหมู่) พื้นที่บ่อเลี้ยงปลาเสียหาย
และไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากหน่วยงาน เนื่องจากขณะนั้นได้เข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัส Corona-2019 หน่วยงานกรมประมงจึงมอบพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการเยียวยา
และชดเชยความเสียหายเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!