งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัด

กำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมือง

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ

ภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลวง

อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีเกษตรกรม

ประมาณ ๕๐ คนสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรโทร 0๕๕-๗๐๕-0๖๒-๓

การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบก(กระมับสอย หรือกระฆังบนดิม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร “การพัฒนาฟื้นฟูคลองว...  98   สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ซากสัตว์ป่าดังกล่...  92  เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘   75  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด...  73  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรี สิงห์สม หัวหน้าก...  72  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให...  71  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้...  69  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  66  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกา...  66  นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

     ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ