ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 2/2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 2/2560 

กิจกรรม


ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบ ERS และ EM (ฉบับที่ 2)
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (นอกน่านน้ำ) จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ERS และ EM ภายใน 180 วัน
ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ขณะนี้มีบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม 1 บริษัท คือ บริษัทเอส.ดี.เอ ซึ่งเหลือบริษัทที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติอีก 1 บริษัท

 

รายละเอียด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ