ตรวจบูรณาการต้าน COVID-19 ผลการปฏิบัติงาน

ตรวจบูรณาการเรือประมง และท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามคำสั่งกรมประมงที่ 383/2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 ทำการตรวจคัดกรองเรือประมง จำนวน 1,012 เที่ยว แรงงานประง จำนวน 8,633 คน ไม่พบบุคคลหรือแรงงานแอบแฝงเข้าท่าเทียบเรือประมงผิดกฎหมาย และตรวจสอบท่าเทียบเรือประมง จำนวน 65 ท่า มีระบบคัดกรองโดยวัดอุหภูมิร่างกายของบุคคลที่เข้ามาในบริเวณท่าเทียบเรือประมง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ อ่างล้างมือ และให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   180   บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  174  ประชุมคู่มือผู้สังเกตการณ์บนเรือของไทย   114  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  108  ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขป...  104  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  97  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  95  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565   92  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  90  วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางและมาตรการใน...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ