กคจ.ลงพื้นที่ สกลนคร นครพนม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กคจ.ลงพื้นที่ สกลนคร นครพนม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด 

กิจกรรม


วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ได้ลงพื้นที่ เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน อ.พรรณานิคม อ.นิคมน้ำอูน อ.วาริชภูมิ และอ.กุดบาก จ.สกลนคร สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงในแหล่งน้ำจืด ข้อมูลชาวประมง เรือประมง เครื่องการทำประมง ท่าขึ้นปลา และผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร  และบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหาร อ.เมืองสกลนคร และ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงในแหล่งน้ำจืด ข้อมูลชาวประมง เรือประมง เครื่องการทำประมง ท่าขึ้นปลา ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๓ (สกลนคร) พร้อมกันนี้ ได้ประสานขอข้อมูลเรื่องการขึ้นทะเบียนเรือในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ขอความอนุเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทะเบียนเรือในพื้นที่ จ.สกลนคร และนครพนม และนำข้อมูลมาหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและเรือประมงในแหล่งน้ำจืดร่วมกันต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  218   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ