กบร.ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 กรมประมง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝัง ปรับฐานความคิดข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ