ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเป้าการตรวจสอบและการดำเนินคดีเรือต้องสงสัยว่ามีการกระทำความผิด

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเป้าการตรวจสอบและการดำเนินคดีเรือต้องสงสัยว่ามีการกระทำความผิด วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย เข้าร่วมการพิจารณาร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการกำหนดวิธีการ ขั้นตอนระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเป้าการตรวจสอบและการดำเนินคดีเรือต้องสงสัยว่ามีการกระทำความผิด โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  79   กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   75  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  69  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   62  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   61  ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการป...  59  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565   59  ขั้นตอนการแจ้งปิด VMS ชั่วคราว กรณีเรือประมงเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม    59  ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   58  ตรวจสอบระบบ ERS EM ORS และการตรวจการแจ้งเข้าของเรือโชคเพิ่มสิน 1 ที่เดินทางกลับ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ