ประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือในระบบแสดงอัตโนมัติ (AIS) ของโครงการน้ำมันเขียว

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือในระบบแสดงอัตโนมัติ (AIS) ของโครงการน้ำมันเขียว กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  โดยกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย จัดประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือ      ในระบบแสดงอัตโนมัติ (AIS) ของโครงการน้ำมันเขียว ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการ      เฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง โดยมี นางยุพดี ทองมี หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม   และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากกรมสรรพสามิต บริษัทผู้พัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในประชุมในครั้งนี้เป็นการสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการการติดตั้งระบบ AIS ให้แก่เรือที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวของกรมสรรพสามิต ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนความเป็นไปได้ในการขอรับสนับสนุนข้อมูล AIS เพื่อแสดงผลมายังกรมประมงในอนาคต ซึ่งกรมประมงจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  233   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   215  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดการประชุมเตรี...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ