ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีธันวา คงม่วง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลาก และแนวทางการปรับแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่การทำประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ เขตทะเลชายฝั่ง      พ.ศ. 2560 เวลา 15.30–18.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง    โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีธันวา คงม่วง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลาก และแนวทางการปรับแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่การทำประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ เขตทะเลชายฝั่ง      พ.ศ. 2560 เวลา 15.30–18.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง    โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  220   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   210  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ