เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม the 10th Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC10)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม the 10th Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC10) 

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอก...


เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม the 10th Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC10) ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาการจับปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย ผลการประชุมดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติเนื่องจากยังมีประเด็นที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ เช่น พื้นที่ในการจัดสรรโควตาทรัพยากรเหล่านั้นควรครอบคลุมถึงพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของรัฐชายฝั่งหรือไม่ และอัตราการซื้อขายโควตาชั่วคราวควรมีร้อยละเท่าใด เป็นต้น ทั้งนี้ กรมประมงมอบหมายให้นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายปวโรจน์ นรนาถตระกูล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สาธารณรัฐเซเชลส์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   311   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   169  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  167  ประชุมคู่มือผู้สังเกตการณ์บนเรือของไทย   108  เรือเอส.ลีลาวดี ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาค...  105  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  104  ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขป...  103  การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบการรายการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการเฝ...  96  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  94  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ