ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อร่วมจัดทำ Voluntary Guidelines for Transshipment ซึ่งไกด์ไลน์ดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้ภาคีสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ใช้เป็นแนวทางในการขนถ่ายสัตว์น้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายและส่งเสริมมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับในภาคประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   313   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   174  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  171  ประชุมคู่มือผู้สังเกตการณ์บนเรือของไทย   108  เรือเอส.ลีลาวดี ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาค...  105  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  105  ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขป...  104  การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบการรายการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการเฝ...  97  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  96  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ