ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ครั้งที่ 3/2565

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย จัดประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.30–13.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งเป็นการติดตามและรายงานสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองตรวจการประมง    กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ และกองกฎหมายวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย จัดประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.30–13.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งเป็นการติดตามและรายงานสถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองตรวจการประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ และกองกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  218   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ