ประชุมหารือแนวทางแก้ไขการรบกวนการใช้บริการระบบติดตามเรือประมงผ่านดาวเทียม

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมหารือแนวทางแก้ไขการรบกวนการใช้บริการระบบติดตามเรือประมงผ่านดาวเทียม วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จิรปีติกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขการรบกวนการใช้บริการระบบติดตามเรือประมงผ่านดาวเทียม (Vessel Monitoring System: VMS) ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมง อาทิ ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ผู้แทนเจ้าของสถานีฐาน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้แทนจาก กสทช. ได้อธิบายถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล และทางเลือกสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้บริการระบบติดตามเรือประมงผ่านดาวเทียม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  228   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  142  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ