ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างโครงการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังเรือประมงและแรงงานประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างโครงการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังเรือประมงและแรงงานประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมง วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างโครงการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังเรือประมงและแรงงานประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยมีนายเกรียงไกร จิรปีติกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เข้าร่วมประมงให้ความคิดเห็น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ