กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ร่วมประชุมให้ข้อมูล

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ร่วมประชุมให้ข้อมูล วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย (กตร.) เข้าร่วมการประชุม 2 คณะ ดังนี้

  1. การหารือความร่วมมือระหว่างกรมประมง และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  ซึ่งมีอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการวิจัยติดตั้งระบบระบุตำแหน่งเรือปะมงไทยผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าของงานที่ผ่านมาเป็นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

  2. การประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) ซึ่งมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  221   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ