กบร. จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร. จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) 

กิจกรรม


วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ของ กลุ่มติดตามเรือประมงด้วยระบบติดตามเรือประมง, กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล, กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด, กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ, กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง, ฝ่ายบริหารทั่วไป, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร), เขต 2 (สงขลา), และเขต 3 (ภูเก็ต) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560) ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดตามการตรวจเรือเชิงคุณภาพ, แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561, แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่, คณะกรรมการวิชาการกองฯ และแนวทางการเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด และพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ