ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้แผนที่เดินเรือ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้แผนที่เดินเรือ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ได้เข้าประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้แผนที่เดินเรือให้กับเจ้าหน้าที่ของ กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมง ในน่านน้ำไทย เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจการใช้แผนที่ เดินเรือเบื้องต้นและสามารถระบุตำบลที่เรือจากแผนที่เดินเรือ เพื่อส่งเป้าเรือต้องสงสัยให้กับหน่วยตรวจสอบในทะเลได้ โดยมีเรือโทบรรสาร ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้ากลุ่มสำรวจและประเมินแหล่งประมงทะเล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน แผนที่เดินเรือเป็นอย่างดี มาให้ความรู้เรื่องแผนที่เดินเรือแก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ได้เข้าประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้แผนที่เดินเรือให้กับเจ้าหน้าที่ของ กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมง ในน่านน้ำไทย เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจการใช้แผนที่ เดินเรือเบื้องต้นและสามารถระบุตำบลที่เรือจากแผนที่เดินเรือ เพื่อส่งเป้าเรือต้องสงสัยให้กับหน่วยตรวจสอบในทะเลได้ โดยมีเรือโทบรรสาร ศิริพิชญ์ตระกูล หัวหน้ากลุ่มสำรวจและประเมินแหล่งประมงทะเล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน แผนที่เดินเรือเป็นอย่างดี มาให้ความรู้เรื่องแผนที่เดินเรือแก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  234   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   215  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดการประชุมเตรี...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ