ศูนย์พัฒนาการประมงฯ เรียนเชิญผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมชมการสาธิตและสังเกตการณ์การทำประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงศรีราชา (ท่าเรือจันทร์) จังหวัดชลบุรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ศูนย์พัฒนาการประมงฯ เรียนเชิญผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมชมการสาธิตและสังเกตการณ์การทำประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงศรีราชา (ท่าเรือจันทร์) จังหวัดชลบุรี ตามที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ได้จัดซื้อเรือ  “ปลาลัง” เพื่อทดแทนเรือปลาลัง 1 (เดิม) ซึ่งมีอายุใช้งานนานกว่า 28 ปี และอยู่สภาพทรุดโทรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเป็นเรือฝึกประมงอวนลาก ในปี 2564 เพื่อให้เป็นเรือตัวอย่างในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือการทำการประมง เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งทำการประมงและภาวะโลกร้อน (Low Impact and Fuel Efficient)

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาการประมงฯ เรียนเชิญผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมชมการสาธิตและสังเกตการณ์การทำประมง ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ท่าเทียบเรือประมงศรีราชา (ท่าเรือจันทร์) จังหวัดชลบุรี เวลา 08.00 – 15.00 น #ฝ่ายบริหารทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ