ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกันจัดห้องสอบสำหรับเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกันจัดห้องสอบสำหรับเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกันจัดห้องสอบสำหรับเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ #ฝ่ายบริหารทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  233   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   215  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดการประชุมเตรี...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ