การประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสปก.3 (ศรชล.) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


การประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสปก.3 (ศรชล.) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการ

ทำการประมง เดินทางไปประชุม ณ อาคาร Cat tower  ชั้น 19 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมี เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสปก.3 (ศรชล.) มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน มอบหมายภารกิจให้คณะทำงานตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด #ฝ่ายบริหารทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  228   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  142  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ