ASEAN Regional Forum  Workshop on Law of the Sea and Fisheries วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-15.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum  Workshop on Law of the Sea and Fisheries จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้ประเทศสมาชิก ARF ได้หารือเกี่ยวกับกรอบกฎหมายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ตลอดจนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการ IUU
        ในการนี้ นางสาวจิตพิสุทธิ์ สารบุญเป็ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Giving Effect to the Port State Measures Agreement”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  78   กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   74  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  66  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565   62  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   59  ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการป...  59  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   59  การประชุมทบทวนความรู้ให้กับผู้สังเกตการณ์บนเรือ   58  ตรวจสอบระบบ ERS EM ORS และการตรวจการแจ้งเข้าของเรือโชคเพิ่มสิน 1 ที่เดินทางกลับ...  58  ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ