ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำเสนอในการประชุม

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำเสนอในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ได้มอบหมายให้กองประมงต่างประเทศ (กปต.)
ประสานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้าน การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1. กองตรวจการประมง 2. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 3. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
เพื่อให้ข้อมูลบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบเรือ
ประมงที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้าน
การประมง IUU ครั้งที่ 5 ซึ่งคาดว่าจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ติดตามและเฝ้าระวังการทำ
การประมงน่านน้ำไทยประชุมหารือ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ