กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองประมงต่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน AN – IUU Interactive Platform

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองประมงต่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน AN – IUU Interactive Platform วันที่ 28 กันยายน  2564 เวลา 09.30 -16.00 น. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองประมงต่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน AN – IUU Interactive Platform ให้กับผู้ประสานงานหลักของประเทศสมาชิกเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงไอยูยู ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้ผู้ประสานงานหลักของประเทศสมาชิกเครือข่ายอาเซียน มีความเข้าใจ และใช้งาน AN – IUU Interactive Platform เป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) ในการต่อสู้กับการทำประมงไอยูยูอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  220   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   210  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ