ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |   ข่าววันที่: 2019-03-22 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และรักษาราชการแทนประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงาน ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) เรื่องการรับคำขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบกรมประมงต่อไป 
2.เข้าตรวจติดตามและดำเนินงาน โครงการประมงโรงเรียน โดยเข้าชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา และบ่อเลี้ยงกบ กับครูใหญ่และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมประสานงานกับท่านนายอำเภอคลองท่อม เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินงานปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกบของโรงเรียนฯเพื่อซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการดำเนินกิจกรรมเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
3.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2562 (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 ) ของ น.ส.สุวจี ทองด้วง ม.4 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
4.ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ความรู้ตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,452)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,219) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,076) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,068) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (854) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (623) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (576) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (553) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (547) โครงการประมงอาสา.. (522) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (506) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (498) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (477) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (476) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (466) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (458) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (434) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (425) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (405) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (397)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000