ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง นายสมคิด เวลาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับนายอชิรวิทย์ รุ่งเรือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย บ้านต้นทัง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป
2.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   299   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหว...  287   ลงพื้นที่โครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  273  เข้าร่วมสัมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ...  261  ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาห...  260  ลงพื้นที่ อำเภอ คลองท่อม และอำเภอเกาะลันตาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง    244  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (การเฝ้าระวังการเลี...  233   ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง   229  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระร...  223   ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา   217


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ