ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชขนาดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ /ราย รวม 19 รายให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชขนาดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ /ราย รวม 19 รายให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ คงรักษ์ประมงอำเภออ่าวลึก นางสาวอำพรรัตน์ แสงทอง ประมงอำเภอปลายพระยา นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และนายสมคิด เวลาดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ อำเภอ อ่าวลึก และอำเภอปลายพระยา เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการประมง และมอบปัจจัยการผลิตพันธ์ุปลานิล จำนวน 400 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชขนาดเล็ก จำนวน 1 กระสอบ /ราย รวม 19 รายให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำเภออ่าวลึก และ อำเภอปลายพระยา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มธนาคารปูม้า (นางสา...  322   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด ตามปฏิบัติการ ...  284  ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ของนายเฮ่ง แซ่ฮ้อ จำนวนจระเข้ 57 ตัว    283   เข้าประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศร...  274  ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษต...  264  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด และก...  261  เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช ณ ห้องประ...  260  เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   254  รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนในการทำการประมงจากเครื่องมือคราดหอย พร้อมทั้งอธิบายข้อก...  233  ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมประชุม...  232


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ