ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้านเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก ตามมาตรา 57 แห่งพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 และหน่วยงานของกรมประมงจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังกล่าวประชุม ในการนี้นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  141   ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  132  ติดตามและสนับสนุนป้าย Fisherman Shop พื้นที่อำเภอปราณบุรี    103  ติดตามแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์   94  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ...  88  ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...  83  ติดตามข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...  80  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  54  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  52  ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ