กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวปารณีย์ กิ่งชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง นายรัฐธนินท์ แสงสายัณห์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (คำสั่งกรมประมง ที่ 423/2564 ปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) นายวสันต์ หอมฟุ้ง นักวิชาการประมง กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีทัศน์ ในการประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) มีสาระสำคัญ โครงการเพื่อนำไปสู่ “Blue Transformation เพื่อให้โลกตระหนักถึงประโยชน์ ของอาหารสัตว์น้ำ เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และ โภชนาการ หลอมรวมการดำรงชีวิต การค้า สิ่งแวดล้อมค่านิยมทางสังคม ต่างๆ เข้า ด้วยกันในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความ ท้าทาย ด้าน ความยั่งยืน ของทุกภาคส่วน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอ...  163   นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะ...  157  นางภัสรมณฑ์ ขุนศิริยะ ประมงอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน...  127  นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประ...  122  ประมงอำเภอสามร้อยยอด ร่วมสำรวจแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่   112  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้ำที่พนักงา...  109  นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 4 ลงพื้นที่ อ.สามร้อยยอด เพื่อติดตามการ...  109  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามป...  106  ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร...  103  ว่าที่ร้อยตรีสมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ท...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ