ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566

แผน-ผล การปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

กิจกรรม

1. การเตรียมแผนงานภาพรวมขององค์กร

ต.ค 65 (1)

2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัด

ต.ค 65 (1,2,3,4,5)พ.ย 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) ธ.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) ม.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) ก.พ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

3. การติดตาม เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต.ค 65 (1,2,3) พ.ย 65 (1,2,3,4,5,6) ธ.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) ม.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) ก.พ (1,2,3,4,5,6,7)

4. สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี

ธ.ค 65 มี.ค 66 มิ.ย 66 ก.ย 66

5. กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ

ต.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8) พ.ย 65 (1,2,3,4) ธ.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ม.ค 66 (1,2,3,4) ก.พ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ