เอกสารความรู้ด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367