ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก 

ฐานข้อมูลด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-03-13 |  อ่าน: 168 ครั้ง
 

รายละเอียดหัวข้อของฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดตาก

1. จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          - ยังชีพ (ราย/ไร่) : 7,482 ราย พื้นที่รวม 4,982.63 ไร่

          - พาณิชย์ (ราย/ไร่) : 58 ราย พื้นที่รวม 5.37 ไร่

2. จำนวน ทบ.2 : 6 ราย

3. จำนวน ทบ.3 : 772 ราย

4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น : 18 กลุ่ม

          - ด้านการประมงน้ำจืด : 10 กลุ่ม

                   1. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ

                   2. กลุ่มทำการประมงบ้านสันป่าป๋วย

                   3. กลุ่มผู้ทำการประมงท้องถิ่น

                   4. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก

                   5. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก

                   6. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านปางวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก

                   7. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านโสมง ต.บ้านนา อ.สามเงา

                   8. กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลาพลวง

                   9. กลุ่มประมงชุมชนด้านอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิง จ.ตาก

                   10. กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ตาก

          - ด้านการเพาะเลี้ยง : 6 กลุ่ม

                   1. กลุ่มคนรักปลากัดจังหวัดตาก

                   2. กลุ่มประมงน้ำจืดบ้านวังเจ้า (การเพาะเลี้ยงปลาบ่อดิน)

                   3. กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอวังเจ้า

                   4. กลุ่มประมงอินทรีย์

                   5. กลุ่มเลี้ยงปลากระชังอำเภอบ้านตากและอำเภอเมืองตาก

                   6. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          - ด้านการแปรรูป : 2 กลุ่ม

                   1. กลุ่มปลาย่างบ้านสันป่าป๋วย

                   2. กลุ่มน้ำพริกกุ้งแม่ปะใต้

5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด : 299 แหล่ง พื้นที่รวม 9,898.85 ไร่

6. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด : 382 แหล่ง พื้นที่รวม 32,470.85 ไร่

7. จำนวนแหล่งปลาหน้าวัดและพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ : 14 แหล่ง

          - ปลาหน้าวัด : 10 แหล่ง

                   1. บริเวณริมแม่น้ำวัง บริเวณหน้าวัดยางโองน้ำ หมู่ที่ 5 และ 11 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

                   2. บริเวณริมแม่น้ำวัง บริเวณหลังฝาย หมู่ที่ 2 ต.แม่สลิด  อ.บ้านตาก  จ.ตาก

           3. บริเวณริมแม่น้ำวัง บริเวณหน้าศาลเจ้าบ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

           4. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าแม่พะยวบ หมู่ที่ 8 และ 10 ต.เกาะตะเภา  อ.บ้านตาก จ.ตาก

           5. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าแม่ยะ หมู่ที่ 7 และ 9 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

           6. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดวังหม้อ หมู่ที่ 5 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

           7. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหลังศาลาศูนย์เรียนรู้ สพก. หมู่ที่ 2 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

           8. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดวังม่วง หมู่ที่ 5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

                     9. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดท่าตะคร้อ หมู่ที่ 4 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก

                   10. บริเวณริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าวัดสบยม หมู่ที่ 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

          - ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ : 4 แหล่ง

                   1. แม่น้ำปิงหน้าวัดสบยม หมู่ที่ 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

                   2. หนองเขาแก้ว (หนองมณีบรรพต) ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก

                   3. หนองหลวง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

                   4. อ่างเก็บน้ำห้วยชะลาด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด : ไม่มี

9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) : ไม่มี

10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

          - พ.ศ. 2560

          นำเข้า   ปริมาณ 6,012,056.50   กิโลกรัม          มูลค่า   176,995,640.19    บาท 

                    ส่งออก ปริมาณ 11,793,594.10 กิโลกรัม           มูลค่า   378,579,179.07   บาท

          - พ.ศ. 2561

                   นำเข้า   ปริมาณ 11,049,473.00 กิโลกรัม          มูลค่า   304,453,585.64    บาท

                   ส่งออก  ปริมาณ 15,762,084.53 กิโลกรัม          มูลค่า   607,805,656.20   บาท

          - พ.ศ. 2562

                   นำเข้า   ปริมาณ 10,631,456.00 กิโลกรัม           มูลค่า   683,967,574.30   บาท

                   ส่งออก  ปริมาณ 22,613,539.73 กิโลกรัม           มูลค่า   1,015,000,028.61 บาท

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562 ผลสำรวจสถิติปี 2561)

          การเพาะเลี้ยง    1,099,480       กิโลกรัม

          การประมง         1,540,540       กิโลกรัม

12. ตลาดที่รับผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำ

          1. ตลาดสดเทศบาลเมืองตาก

          2. ตลาดสดในท้องที่

13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน)

          ปี 2546 – 2561 : ประมงอาสาทั้งหมด 205 ราย / ช่วยปฏิบัติงาน 199 ราย

14. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) : หลัก 9 แห่ง/เครือข่าย 45 แห่ง

15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : 3 โครงการ ได้แก่

          1. โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป้าหมายจำนวน 159 แห่ง

          2. โครงการหมู่บ้านยามชายแดน เป้าหมายจำนวน 47 ราย

          3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ เป้าหมายจำนวน 20 ราย

16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง : 58 ราย
          1.อำเภอเมืองตาก 10 ราย
          2. อำเภอบ้านตาก 11 ราย
          3. อำเภอวังเจ้า 37 ราย

17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดตาก

          1. ปลาจาดและปลาสังกะวาด

          2. ปลานิล

          3. ปลาทับทิม

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)

          ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,779,690 บาท

19. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่

          1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

          2. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

          3. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

          4. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงตาก

20. สัตว์น้ำควบคุม

          พื้นที่ / ประกาศ แบ่งได้ดังนี้

        1. ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

               - ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสามเงา, อำเภอบ้านตาก, อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า

               - ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

                  1. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561

                   2. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

          2. ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน

               - ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตาก

               - ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

                   1. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกันProcambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559

                         2. แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559]

          3. ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้

               - ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตาก

               - ออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

                   1. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559

21. ท่าเทียบเรือประมง : ไม่มี

 

Update 13 March 2020 ; 10.11 AM by S.rpp


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (385)  ปลาหน้าวัด/ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตาก.. (302) ข้อปฏิบัติในการทำการประมงในช่วงเวลาเคอร์ฟิว.. (269) การให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19(COVID19).. (255) ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563.. (207) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (175) BannerDofTak.. (175) ฐานข้อมูลด้านการประมงจังหวัดตาก.. (168) ผังอัตรากำลัง.. (161) การประกวดปลากัดสวยงาม.. (159) ปลาประจำจังหวัด.. (151) การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจังหวัดตาก.. (148) ผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1-3 จังหวัดตาก.. (147) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.. (145) ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ให้งดเว้นการจับสัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ.. (144) พิธีมอบรางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม.. (144) โครงการพระราชดำริฯ จังหวัดตาก.. (139) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (138) เปิดงานตลาดสินค้าเกษตรที่สูง.. (134) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดตาก.. (133)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000