บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดตาก
นายอนันต์ สุนทร

ประมงจังหวัดตาก
(อำนวยการต้น)
    


นางฉัตรชบา พาหา

นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายชัยพร ราศรีมิล

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายครรชิต พึ่งทองคำ

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นางสาวบุญศิริ เต็งโล่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นายประชา เทพมงคล

พนักงานขับรถยนต์
    
นางศรีประภา เทพมงคล

พนักงานทำความสะอาด
    
นายสุวรรณ ธังดิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    


นางสาวศิริรัตน์ แสงสี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายสุรเชษฐ เนื่องวัง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายภานุพงศ์ ปานแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายจตุรพร ผึ้งทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวนิศาชล แสนยม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญา พันบุญมา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอชิรญา เสือสุ่น

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวจันดา สอนศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุริยา อั๋งสกุล

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอแม่สอด

    
นายพิเชษฐ แก้วเขียว

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองตาก

    
นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสามเงา

    
นายเอกรัตน์ ท่อนแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอบ้านตาก

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000