บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดตาก
เรือโทนพดล จันทรมณี

ประมงจังหวัดตาก
(อำนวยการต้น)
    


นางฉัตรชบา พาหา

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายประเดียว คำศรี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายครรชิต พึ่งทองคำ

พนักงานขับรถยนต์
(ส.1)
    
นางสาวบุญศิริ เต็งโล่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นายประชา เทพมงคล

พนักงานขับรถยนต์
    
นางศรีประภา เทพมงคล

พนักงานทำความสะอาด
    
นายสุวรรณ ธังดิน

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    


นายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายปริญญา พันบุญมา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอชิรญา เสือสุ่น

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเสกสรร พุทธัง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวจันดา สอนศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอบ้านตาก

    
นายสุริยา อั๋งสกุล

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอแม่สอด

    
นายพิเชษฐ แก้วเขียว

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองตาก

    
นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสามเงา

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000