“ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


“ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง” วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่ ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลานิลในบ่อดินที่ได้ส่งมอบให้เกษตรกรปล่อยเลี้ยงในบ่อดิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาการเลี้ยง 2 เดือน 16 วัน โดยทำการสุ่มวัดความยาวของปลา (Total length)ความยาวอยู่ในช่วง 8-16.5 ซม./ตัว (เฉลี่ย 12.25 ซม./ตัว) น้ำหนักปลาอยู่ในช่วง 26.5-96 กรัม/ตัว (น้ำหนักเฉลี่ย 61.25 กรัม/ตัว) โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  200   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   186  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   163  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  146  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    135  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   123  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   115  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  113  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  112  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   111

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ