"การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop"

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


"การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop" ด้วยกรมประมงได้จัดทำเว็บไซต์ Fisheries Shop ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับการปรับตัวสำหรับเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งผู้บริโภคหันมาสนใจการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับกรมประมงคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะให้มีการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือผู้ทำการประมงที่จ้างผลิตสินค้า สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop ได้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าประมงที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะได้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกรและชาวประมง

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ผ่านช่องทาง Fisheries Shop โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์

https://drive.google.com/drive/folders/1nDZF-K1hhSLTFdH65Mm7XBHfNONxonBS?usp=sharing Click here!

ลิงค์จำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ Fisheries Shop

https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  193   แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง   182  แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   162  “ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...  145  “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    131  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   113  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   112  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  109  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  108  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   107

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ