"การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop"

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


"การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop" ด้วยกรมประมงได้จัดทำเว็บไซต์ Fisheries Shop ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับการปรับตัวสำหรับเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งผู้บริโภคหันมาสนใจการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับกรมประมงคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะให้มีการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือผู้ทำการประมงที่จ้างผลิตสินค้า สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop ได้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าประมงที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะได้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกรและชาวประมง

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตากขอประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ผ่านช่องทาง Fisheries Shop โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์

https://drive.google.com/drive/folders/1nDZF-K1hhSLTFdH65Mm7XBHfNONxonBS?usp=sharing Click here!

ลิงค์จำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ Fisheries Shop

https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  170   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  170  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  134  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  110  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  104  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  96  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    89  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   88  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   82  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ