ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตาก

การฝึกอบรมหลักสูตร "ยุวประมง" รุ่นที่ 32 ประจำปี 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-30  |   ข่าววันที่: 2020-01-20  |  29 ครั้งติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่สอด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |   ข่าววันที่: 2020-01-21  |  10 ครั้งติดตามงานโครงการหมู่บ้านยามชายแดน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |   ข่าววันที่: 2020-01-20  |  7 ครั้งออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภออุ้มผาง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |   ข่าววันที่: 2020-01-20  |  6 ครั้งวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |   ข่าววันที่: 2020-01-17  |  5 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • เปิดบ่อตกปลาโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.. (228)  แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (223) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ม.2 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก.. (196) ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (173) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (171) เปิดบ่อจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองน้ำบ้านนาตาโพ หมู่4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก.. (145) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (133) คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง .. (125) ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดตาก.. (123) ประวัติความเป็นมา.. (121) ปลาประจำจังหวัด.. (117) ประมงจังหวัดตากตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงอำเภอเมืองตากและบ้านตาก.. (113) สำรวจข้อมูลการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากผลการทิ้งช่วงและประชาสัมพันธ์ลดการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิง.. (98) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 17 และประมงจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (91) โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่.. (89) โครงสร้างองค์กร.. (85) กลุ่มส่งเสริมส่งมอบปัจจัยด้านการประมง ภายใต้โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ.. (84) ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง .. (77) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอแม่สอด.. (73) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง.. (71)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000