ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2564 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๔

ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่จังหวัดตาก

มิให้ใช้บังคับกับกรณีการทำการประมง โดยใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง ดังต่อไปนี้

(๑) การทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(๒) การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

(๓) การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

(๔) การทำการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

(๕) การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน ๖ ศอก (๓ เมตร)

ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การทำการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการโดยทางราชการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ...  170   ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  169  ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน พื้นที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดต...  132  ประชุมติดตามการจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” และเตรียมจัดงาน “งานตากสินมหาราชนุสรณ...  110  ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  104  ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการศูนย...  96  งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)    89  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงฯ   86  ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ “น้ำตกธารารักษ์”   82  ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ