ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก


ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2564 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๔

ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่จังหวัดตาก

มิให้ใช้บังคับกับกรณีการทำการประมง โดยใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง ดังต่อไปนี้

(๑) การทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(๒) การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

(๓) การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

(๔) การทำการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

(๕) การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน ๖ ศอก (๓ เมตร)

ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การทำการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการโดยทางราชการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ไ...  250   “ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง”    211  “ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ อ.บ้...  178  “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่...  163  "ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 2565"   162  "ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน"   154  แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 และโรคสัตว์น้ำที่ควรเฝ้า...  142  “การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Fisheries Shop อ.บ้านตาก”    136  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  120  ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ   115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000    takfisheries@gmail.com   0-5551-5616   0-5551-1019   แฟนเพจ