พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าวกิจกรรม


     วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 19.43 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งเดิมเป็นแหล่งดินขาวที่มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2458 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้เข้ามาขุดดินขาวจากที่ดินตำบลช่องแค เมื่อหมดสัมปทาน ทำให้พื้นที่บ่อดินขาวเป็นแอ่งกักเก็บน้ำ ทั้งน้ำจากน้ำฝนและน้ำที่ไหลจากธรรมชาติ ในฤดูน้ำหลาก โดยมีความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงรับน้ำจากเขาวง มีพื้นที่รับน้ำกว่า 4 ตารางกิโลเมตร มีการนำน้ำจากสระนี้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงเกษตรของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 766 ไร่ ที่ประชาชนเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร รอบบริเวณสระ จำนวน 630 ไร่ รวม 1,647 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่

     ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากทางน้ำถูกกั้นด้วยถนนและรางรถไฟสายเหนือ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานความร่วมมือพัฒนาบ่อดินขาว โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม          ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภคและบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิงสามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง บรรเทาปัญหาน้ำท่วม ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้ง 6 มิติ ดิน น้ำ เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามภูมิสังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

     ทั้งนี้ มีการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ จึงมีแผนพัฒนาสระบ่อดินขาว 3 ระยะ ดังนี้

1. แผนพัฒนาระยะสั้น ปี พ.ศ.2563 มีการดำเนินการแล้วเสร็จ มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาวง และทางน้ำที่เชื่อมต่อคลองชัยนาทป่าสัก พัฒนาพื้นที่รอบสระบ่อดินขาว เพื่อสำรองน้ำก่อนหมดฤดูฝน และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ป่าบนพื้นที่เขาวง ปลูกพืชแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

2. แผนพัฒนาระยะกลาง ปี พ.ศ.2563 – 2565 ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 50 มีการพัฒนาสำรองน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตรให้เพียงพอ โดยดำเนินงานระบบถังสำรองน้ำพร้อมจ่าย การจัดการน้ำชุมชน และทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

3. แผนพัฒนาระยะยาว ปี พ.ศ.2565 – 2568 จะขยายการดำเนินงานระบบถังสำรองน้ำพร้อมจ่าย การจัดการน้ำชุมชน และทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เต็มพื้นที่

โอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในสระบ่อดินขาว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ปลากะโห้ เพื่อให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ แหล่งอาหาร และสร้างรายได้ ให้เกษตรกร

     จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำในสระบ่อดินขาว อาทิ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน 3 ตำบลพรหมนิมิต และหมู่ที่ 7 บ้านไผ่ล้อม เทศบาลตำบลช่องแค ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร่ โดยสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ นำน้ำมากักเก็บเข้าถังและจ่ายน้ำเข้าแปลงเกษตร

     การเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำให้ราษฎรบ้านบ่อดินขาวมีโอกาสดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ยังความปราบปรื้มแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

(ที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

     ในการนี้ กรมประมง โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรม นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  130   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  83  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  83  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ