ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และประชุมประจำเดือน มกราคม 66 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และประชุมประจำเดือน มกราคม 66 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ข่าวกิจกรรม


ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และประชุมประจำเดือน มกราคม 66 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ร่วมตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างงานขุดลอกคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด โครงการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ร่วมตรวจสอบพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างงานขุดลอกคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ... จำนวนผู้อ่าน 127  ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และประชุมประจำเดือน มกราคม 66 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประมงอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 66 หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ แล... จำนวนผู้อ่าน 117 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอพยุหะคีรี ครั้งที่ 1/2566  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอพยุหะคีรี ครั้งที่ 1/2566... จำนวนผู้อ่าน 117 ประมงอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประมงอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และประชุ... จำนวนผู้อ่าน 109 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขยายผลการดำเนินงานอำนวยการประสานฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนการขยายผลการดำเนินงานอำนวยการประสานฟื้น... จำนวนผู้อ่าน 87 ? ห้าม ?? เพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครองปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด หวั่น...รุกรานทำลายระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในแแหล่งน้ำ ? ห้าม ?? เพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครองปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด็ดขาด หวั่น...... จำนวนผู้อ่าน 77 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งท... จำนวนผู้อ่าน 76 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ (บึงบอระเพ็ด) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ (บึงบอระเพ็ด)  จำนวนผู้อ่าน 72  ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนค... จำนวนผู้อ่าน 72 เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ระบุระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566  เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ระบุระ... จำนวนผู้อ่าน 59


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  email  fpo-nakhonsawan@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-5680-3547  FAX 0-5680-3548  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6