ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 2/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 2/2565 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด (War Room) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประมงอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอให้ประมงอำเภอตรวจสอบข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรให้ทั่วถึงและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

2. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. ขอให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน GAP ของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

4. ขอให้ทุกหน่วยงานมีข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ถูกต้องตรงกันและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และควรนำข้อมูลมาเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordination) ทุกครั้ง

5. การดำเนินงานกิจกรรม Fisherman Shop และ Fisherman Market ขอให้ตรวจสอบการใช้พื้นที่ในการจัดตั้งพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ให้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจของกรมประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความสามัคคีกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ