มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 2 ได้แก่ ปลานิล จำนวน 700 ตัวต่อราย และอาหารเม็ดสำเร็จรูป จำนวน 20 กิโลกรัมต่อราย เกษตรกรจำนวน 176 ราย ในพื้นที่ 12 อำเภอ ดังนี้

- อำเภอเมืองนครสวรรค์ เกษตรกร 15 ราย โดยมีนางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และนายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต

- อำเภอท่าตะโก เกษตรกร 7 ราย และอำเภอตาคลี เกษตรกร 6 ราย โดยมีนางสาวเพียงใจ แก้วจรูญ ประมงอำเภอท่าตะโก มอบปัจจัยการผลิต

- อำเภอหนองบัว เกษตรกร 30 ราย และอำเภอไพศาลี เกษตรกร 30 ราย โดยมีนางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ ประมงอำเภอหนองบัว มอบปัจจัยการผลิต

- อำเภอบรรพตพิสัย เกษตรกร 9 ราย และอำเภอชุมตาบง เกษตรกร 7 ราย

- อำเภอลาดยาว เกษตรกร 16 ราย

- อำเภอพยุหะคีรี เกษตรกร 20 ราย และอำเภอตากฟ้า เกษตรกร 11 ราย โดยมีนายนรินทร์ อินสมบัติ ประมงอำเภอพยุหะคีรี มอบปัจจัยการผลิต

- อำเภอโกรกพระ เกษตรกร 19 ราย โดยมีนายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอโกรกพระ และนายประสิทธิ์ ทองกร ประมงอำเภอโกรกพระ มอบปัจจัยการผลิต

- อำเภอเก้าเลี้ยว เกษตรกร 6 ราย โดยมีนายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สนง.กษ.) และนางสาวปวีณา สุขประเสริฐ ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว มอบปัจจัยให้เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  131   ร่วมเป็นวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมชุดฝึกวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร ...  97  จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย BCG จังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภา...  90   นำคณะ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง จากศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิท...  86  ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ...  85  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา...  84  ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล คทช. ในพื้น...  84  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ   81  ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ด   81  กรมประมง "ประกาศฤดูน้ำแดง 2565"   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ