สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสรุปผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัดลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสรุปผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัดลำพูน 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสาวญากรญา ชุมภูศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศสตร์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสรุปผลการปฏิบัติงาน ของจังหวัดลำพูน ตามประเด็นการพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมืองแห่งอุตสาหกรรม
หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ เมืองแห่งความมั่งคั่งยั่งยืน รวม 39 โครงการ งบประมาณ 401,298,010 บาท สำหรับเมืองเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ มี 13 โครงการ งบประมาณ 138,453,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.75 ของงบประมาณรวม โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เสนอโครงการได้เข้าร่วมชี้แจงพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระ...  692   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ...  261  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ใ...  218  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  206  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช...  191  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์ อินเตอร์เน็...  181  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ ยกระดับศพก.   178  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ย...  176  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( FC )...  176  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราผู้กระทำผิดตาม พรก. การปร...  173


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ