สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย อำเภอลี้

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย อำเภอลี้ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7,11 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน โดยนางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุ ประมงอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ มอบพันธุ์ปลานิล
เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ปลานิลรายละ 500 ตัว) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกช่องทางหนึ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระ...  691   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ...  260  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ใ...  217  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  206  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช...  191  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจออนไลน์ อินเตอร์เน็...  181  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ ยกระดับศพก.   178  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ย...  176  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( FC )...  175  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราผู้กระทำผิดตาม พรก. การปร...  173


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ