บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
นางสาวรัตนา ใจเย็น

ประมงจังหวัดลำพูน
    


นางสาวญากรญา ชุมภูศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวสุภาภรณ์ มหาวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวลัดดาวัลย์ ตาพ่วง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวดุจรัชนี เงินดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวกนกพลอย แก้วสีอ่อน

เจ้าพนักงานประมง
    


นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นายเกษณริณร์ จอมกาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายณัฐพนธ์ กองติ๊บ

นักวิชาการประมง
    


นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวจิตสุดา ธิวงค์เวียง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายกิตติชัย จันทร์ลภ

นักวิชาการประมง
    
นายสมพงษ์ อุ่นอ้าย

นักวิชาการประมง
    


นายสุริยา รัตนวรรณี

ประมงอำเภอเมืองลำพูน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวโสพิศ มะสะ

ประมงอำเภอป่าซาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธนคุณ จันต๊ะมา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
น.ส.นิชากร ป้อมทอง

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายบุญเลิศ ทิศสัก

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

 225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน