นางสาวรัตนา ใจเย็น

ประมงจังหวัดลำพูน
    


นางสาวสุภาภรณ์ มหาวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวลัดดาวัลย์ ตาพ่วง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวดุจรัชนี เงินดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวกนกพลอย แก้วสีอ่อน

เจ้าพนักงานประมง
    


นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นายเกษณริณร์ จอมกาศ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายกิตติชัย จันทร์ลภ

นักวิชาการประมง
    
นายสมพงษ์ อุ่นอ้าย

นักวิชาการประมง
    


นายสุริยา รัตนวรรณี

ประมงอำเภอเมืองลำพูน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธนคุณ จันต๊ะมา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
น.ส.นิชากร ป้อมทอง

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอภินันท์ สุหา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

 225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ