บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
นายปกรณ์ คุณมี

ประมงจังหวัดลำพูน
    


นางสาวญากรญา ชุมภูศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวสุภาภรณ์ มหาวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวลัดดาวัลย์ ตาพ่วง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวดุจรัชนี เงินดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวกนกพลอย แก้วสีอ่อน

เจ้าพนักงานประมง
    


นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นายเกษณริณร์ จอมกาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายปรเมศร์ ยาวิชัยแก้ว

นักวิชาการประมง
    


นายพนมเทียน นาควิจิตร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายกิตติชัย จันทร์ลภ

นักวิชาการประมง
    
นายสมพงษ์ อุ่นอ้าย

นักวิชาการประมง
    


นายสุริยา รัตนวรรณี

ประมงอำเภอเมืองลำพูน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน

ประมงอำเภอลี้
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางธศินี นนทพันธ์

ประมงอำเภอป่าซาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

 225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน