บทความสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

แจ้งเตือน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำ ประจำวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง โดยนายสมพงษ์ อุ่นอ้าย นักวิชาการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ให้บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปลาสวยงาม และแนะนำในการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการเลี้ยงปลาให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันที่  20 สิงหาคม  2564  นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนงบพัฒนาจังหวัด หลักสูตรการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยใช้ อุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ และหลักสูตร การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ โดย กลุ่มบริหารจัดการฯ นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดดำเนินการฝึกอบรมฯภายใต้พื้นที่
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน
30 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการติดตั้งกระชังบกให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปรับใช้ พื้นที่ อำเภอลี้
และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน 

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 5 อัตรา มีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 30 คน
นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการ ศบค. จังหวัดลำพูน

สถานที่จัดสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน 
สแกน QR code 

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่

เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมบรูณากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
ประมงอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) นายกเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ผู้นำชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “ลำพูน 1300 ปี 1300 ฝาย และร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ป้องกันภัยแล้ง เพื่อลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
โดยการสร้างฝาย รวมถึง การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่  บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 16  กรกฎาคม  2564 นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง มอบปัจจัยการผลิตโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลี้ ร่วมหารือท่านนายอำเภอลี้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลก้อ  ตรวจติดตามผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง และประสานงานขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ (แม่เหยียบ)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายเกษณริณร์ จอมกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน แก่เกษตรกร 100 ราย และติดตามผลการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกในพื้นที่โครงการฯ อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย
นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน? บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โครงการพัฒนาเกษตร
กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน และศาลาอเนกประสงค์
วัดหนองเงือก ตำบลหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยส่งเสริมความรู้การทำ
อาหารสบทบ/ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่าสัตว์น้ำที่สนับสนุน
มีการเจริญเติบโตดี มีอัตราการรอดร้อยละ 90

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง บรูณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
พรก.การประมง 2558 ฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พ.ศ. 2564 ขึ้นทะเบียน
ผู้ทำการประมง (ทบ.3) ณ บ้านวังสวนกล้วย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง ติดตามผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดง อ.เวียงหนองล่อง และประสานงานโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่าง
สร้างอาหาร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการดังนี้

  - มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด และพันธุ์ปลาสวยงามให้ชุมชนบ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 8 ต.เวียงยอง
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน และโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารจังหวัดลำพูน

  - คัดเลือกบ่อเกษตรกรเพื่อดำเนินการทำ
จุดสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะฟักปลา
แบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน

  - ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่
ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

  - ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ต.มะเขือแจ้
อ.เมืองลำพูน ในการเพาะพันธุ์ปลา และติดตามผลการเจริญเติบโต

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ?
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง และ เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ?
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร
อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ โดยมีท่านเกษตรอำเภอลี้  เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ?นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่
เพื่อการท่องเที่ยว (Smart Farming) กิจกรรมที่ 1
พัฒนาเกษตรกรยุคใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรยุคใหม่ต้นแบบ รุ่นที่ 2 เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย
จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงหนองล่อง  อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอป่าซาง ตรวจติดตามผล
การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง
ของนายบุญฤทธิ์ ไชยยอง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง 
และนางวิไล อุดดง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดลำพูน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบริหารจัดการจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ
และร่วมการตรวจประเมินผล
การดำเนินงาน (Site visit)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง
จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม  “ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ภายใต้โครงการ 1
ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  

 

ประโยชน์จากใบหูกวาง ด้านการเลี้ยงปลาสวยงาม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง "นายคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์ " สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

กรมประมงประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (ลำพูน มี 5 ตำแหน่ง)

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 406 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://https://opsmoac.thaijobjob.com

เอกสารประกาศรับสมัคร: https://job.ocsc.go.th/images/Job/637602352838191040.pdf

ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,926)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,626) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,451) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,097) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,050) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (980) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (962) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (830) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (750) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (743) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่ จ.. (742) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29.. (727) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ล.. (722) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอป่าซาง ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง .. (717) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำกา.. (652) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ สนามเท.. (649) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง.. (625) ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง.. (613) นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จันตอง ตรวจติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา จังหว.. (609) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมงาน Field day อ.แม่ทา จ.ลำพูน.. (607)