สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร โดยนายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายวิสันติ์ แสนสิงห์ ประมงอำเภอคำชะอี และนายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ได้รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 โดยมอบกระชังบกขนาด 2x4 เมตร จำนวนรายละ 1 กระชัง อาหารปลา โปรตีนไม่น้อยกว่า 30 % และพันธุ์ปลาดุก ขนาด 5-7 เซนติเมตร รายละ 500 ตัว เกษตรกรที่มอบปัจจัยการผลิตแล้วทั้งสิ้น 500 ราย ณ พื้นที่ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร และพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ