ปล่อยกุ้งลงแหล่งน้ำชุมชน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


วันที่ 27 พ.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ได้มีการสุ่ม/ตรวจนับ/ชั่งน้ำหนัก/วัดความยาวของกุ้งก้ามกรามและจดบันทึกข้อมูลก่อนที่จำทำการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชุมชน ทั้ง 7 แห่ง ใน 7 อำเภอ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562