บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
นายวิบูลย์ บุตตะพรม

ประมงจังหวัดมุกดาหาร
(ผู้อำนวยการ ระดับต้น)
    


นายวสันต์ ตรุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายวรพล กงนะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายสง่า คำพันธ์

รักษาราชการ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นาย วัชรพงษ์ มั่นหมาย

ประมงอำเภอดงหลวง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมพร อาษาดี

ประมงอำเภอดอนตาล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประเวทย์ สกุลไทย

ประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิสันติ์ แสนสิงห์

ประมงอำเภอคำชะอี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสง่า คำพันธ์

ประมงอำเภอนิคมคำสร้อย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินตนา พูลชาติ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000