บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
นายวิบูลย์ บุตตะพรม

ประมงจังหวัดมุกดาหาร
(ผู้อำนวยการ ระดับต้น)
    


นายวสันต์ ตรุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวปิยนุช เพียงเกต

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายสง่า คำพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


ว่าง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสิมอาชีพการประมง)
    
นางสาวนิตย์นภา นาคบุตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นาย วัชรพงษ์ มั่นหมาย

ประมงอำเภอหว้านใหญ่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมพร อาษาดี

ประมงอำเภอดอนตาล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประเวทย์ สกุลไทย

ประมงอำเภอเมืองมุกดาหาร
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิสันติ์ แสนสิงห์

ประมงอำเภอคำชะอี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายปรีชา ขันน้ำเที่ยง

ประมงอำเภอนิคมคำสร้อย
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายวัชรพล ลาภอาษา

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาวจีรนันท์ หินซุย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
((พนักงานราชการ))
    
นางสาววิมลรัตน์ คนยืน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
((พนักงานราชการ))
    


นางสาวสุดารัตน์ ชาวนา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
((จ้างเหมาบริการ))
    
นางสาวสตารัตน์ หมึกไทสง

พนักงานทำความสะอาด
((จ้างเหมาบริการ))
    
นายสราวุทธ ขอคตสำโรง

พนักงานขับรถ
((จ้างเหมาบริการ))
    
นายสมคิด ถนอมทรัพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
((จ้างเหมาบริการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000