บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
นายวิบูลย์ บุตตะพรม

ประมงจังหวัดมุกดาหาร
(ผู้อำนวยการ ระดับต้น)
    


นายวสันต์ ตรุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวปิยนุช เพียงเกต

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายสง่า คำพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางดุษฎี การช่างทำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นาย วัชรพงษ์ มั่นหมาย

ประมงอำเภอหว้านใหญ่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมพร อาษาดี

ประมงอำเภอดอนตาล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประเวทย์ สกุลไทย

ประมงอำเภอเมืองมุกดาหาร
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวิสันติ์ แสนสิงห์

ประมงอำเภอคำชะอี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธนภัทร เจริญรัตน์

ประมงอำเภอนิคมคำสร้อย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายวัชรพล ลาภอาษา

นักวิชาการประมง
((พนักงานราชการ))
    
นางสาวจีรนันท์ หินซุย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
((พนักงานราชการ))
    
นางสาววิมลรัตน์ คนยืน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
((พนักงานราชการ))
    


นางสาวจันทร์สุดา ชาวนา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
((จ้างเหมาบริการ))
    
นางสาวสตารัตน์ หมึกไทสง

พนักงานทำความสะอาด
((จ้างเหมาบริการ))
    
ว่าง

พนักงานขับรถ
((จ้างเหมาบริการ))
    
นายสมคิด ถนอมทรัพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
((จ้างเหมาบริการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

 194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000