วันประมงแห่งชาติ 64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับอำเภอหว้านใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม-ดงหมู จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้กิจกรรม “ประมงมุกดาหารร่วมอาสา ปล่อยปลาเอินหรือปลายี่สกไทย ลงแม่น้ำโขง” ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหลังวัดสองคอน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรณรงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และรู้จักการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ประกอบด้วย พันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 480,000 ตัว และพันธุ์ปลาเอินหรือปลายี่สกไทย ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มาตั้งแคมป์เพาะพันธุ์ปลาเอินที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณบ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาเอินจากชาวประมงในแม่น้ำโขงขึ้นมาฉีดฮอร์โมนเพาะพันธุ์ โดยใช้อุปกรณเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ และอนุบาลได้ลูกพันธุ์ปลาเอินมาปล่อยลงในแม่น้ำโขงครั้งนี้ด้วย จำนวน 20,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ