สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดมุกดาหาร   วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร โดยนายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดมุกดาหาร มอบปัจจัยการผลิตด้านการประมงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ปลานิลแปลงเพศ รายละ 700 ตัว และอาหารปลา รายละ 1 กระสอบ ปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรมีปลาสำหรับบริโภค เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถแบ่งปันส่งต่อชุมชน และได้ส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านการประมงให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาไปเป็นแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง) ได้แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการคลินิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่    167   สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   156  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   152  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   85  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  83  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    81  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  81  อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    81  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   69  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ