พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

หน้าแรกเข้า

 เผยเเพร่: 2017-06-30  |   ข่าววันที่: 2017-06-30 |  อ่าน: 194 ครั้ง
 

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ดูรายละเอียด


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,255)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,114) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,068) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (952) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (927) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (825) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (806) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (781) ประชาสัมพันธ์.. (780) ประชาสัมพันธ์.. (767) ประชาสัมพันธ์.. (746) ประชาสัมพันธ์.. (727) ประชาสัมพันธ์.. (705) ประชาสัมพันธ์.. (689) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (682) ประชาสัมพันธ์.. (676) ประชาสัมพันธ์.. (676) ประชาสัมพันธ์.. (662) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (650) ประชาสัมพันธ์.. (646)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110